Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 1 din 1 REZULTATE
Consultanță Legislație

Cum se va acorda ajutorul special de 3.000 euro pentru producatorii de tomate

Photo by iamrenny

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site proiectul de Hotarare pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, care contine detalii despre conditiile de eligibilitate si valoarea acestui sprijin.

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea produsului tomate in spatii protejate.

Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice definite la art. 3, care exploateaza culturi de tomate in spatii protejate, respectiv:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la data platii ajutorului de minimis;

b)producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)producatorilor agricoli persoane juridice, precum si oricaror forme asociative cu personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevazuti la art.4 alin (2) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sa solicite ajutoare de minimis, conform prevederilor prezentei hotarari;

b)sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de 1000 mp, marcata la loc vizibil, cu o placa indicator format A3, dimensiuni 297 x 420 mm, pe care sa se gaseasca inscriptia ,,Suprafata beneficiara a Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, in anul 2017, conform cererii numarul ……………., din Registrul unic de la Directia pentru agricultura a judetului……………./Municipiului Bucuresti”

c) sa obtina o productie de 2 kg tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de 2000 kg dovedita cu documente justificative, de pe suprafata prevazuta la litera b);

d)sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul 2017.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este echivalentul in lei a 3000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevazuta la art.4 alin. (1).

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga penalitati si dobanzi, de la data incasarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc intreprinderilor intr-o singura transa, pe durata Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 40 mil. euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017 la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) depun o cerere de inscriere in Program prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, conform modelului prevazut in anexa nr.1, insotita de urmatoarele documente:

  • a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • b)copie a atestatului de producator;
  • c)copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica;
  • d)dovada cont activ banca/trezorerie;
  • e)adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in anul 2017 in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
  • f)declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2

Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si c) sunt prezentate in original si in copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, calculeaza, determina si aproba sumele aferente reprezentand ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte si se asigura ca sumele totale care se acorda solicitantului se incadreaza in plafonul maxim, conform art. 6 alin.(3).

Se interzice acordarea de ajutor de minims in temeiul prezentei hotarari solicitantilor a caror suprafata de culturi de tomate in spatii protejate este obtinuta prin divizarea unei exploatatii existente la data de 1 ianuarie 2017.


Sursa: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti
Link articol: Cum se va acorda ajutorul special de 3.000 euro pentru producatorii de tomate

Photo by iamrenny