pamanturi_pentru_straini_hotie_food_news_romaniaCătre,

Procurorul General al României

Subsemnatul Cozmuţa Gheorghe, Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice şi Juridice, Filiala Maramureş, prin prezenta petiţie formulez

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva Parlamentului României pentru următoarele infracţiuni:

1. Incălcarea gravă a Constituţiei României în procesul de legiferare;

2. Constituirea de grupuri infracţionale pentru susţinerea acestor infracţiuni şi pentru aplicarea abuzivă a legislaţiei în vigoare;

Folosind pretexte ca: Lichidarea moştenirii comuniste, Reformă, Privatizare, Retehnologizare, Integrare în UE, Statul este cel mai prost administrator, Industria României este un morman de fiare vechi, Parlamentele post decembriste şi-au propus în realitate, în mod deliberat şi premeditat distrugerea prin toate mijloacele a tuturor sectoarelor vieţii social – economice a României. Această politicá antiromâneascá a fost concepută şi urmărită cu o perseverenţă diabolică, cu ţinte precise în timp, indiferent de putere de cátre coordonatorii ei, care au cumpărat susţinerea întregii clase politice prin avantajele materiale oferite.

Întrega legislaţie a proprietăţii, prin care s-a lichidat economia României s-a emis prin încălcarea gravă a Constituţiei, art. 44, 46, 1 alin. (4), (dreptul la proprietate, la moştenire, unitatea poporului Român), clasa politicá fiind mandatată de către cetăţeni să administreze bunurile comune ale acestora, nu să le distrugă ori să le vândă la oricine (mai ales la străini) numai ca să nu rămână nimic Românilor., aşa cum au făcut. Pentru susţinerea acestor infracţiuni a fost atras şi Guvernul şi Curtea Constituţională care a avizat favorabil această legislaţie vizibil neconstituţională.

În sectorul agricol ţinta a fost falimentarea acestei ramuri importante a economiei pentru determinarea Țăranilor Români să-şi vândă pământurile la străini (Cetăţenii Români a căror putere de cumpărare redusă deliberat fiind eliminaţi din start din această competiţie), în timp ce alte țări (Ungaria, Germania, Olanda) au interzis prin lege vânzarea terenurilor agricole. Aceste infracţiuni au fost realizate prin legislaţia funciară începând cu Legea nr. 18/1991, până la proiectul de lege privind vânzarea pământurilor către străini, neintrodus în Parlament pentru dezbatere în luna august cum era planificat pentru a nu atrage atenţia cu privire la aceastá crimă împotriva Poporului Român întrucât au găsit metode subterane prin care pământul se vinde în prezent străinilor (ca persoane juridice) punându-ne în faţa faptului împlinit, practică uzuală a clasei politice în acţiunea de distrugere a României.

În baza Legii nr.18/1991 art. 14 ”reconstituirea se face pe sole stabilite de Comisie” Țăranii Români, în loc să-şi preia terenul unde l-au avut, conform art. 44 din Constituţie (dreptul la proprietate) au fost obligaţi să-şi solicite acest drept la Comisiile de Fond Funciar (când intrarea în CAP nu a anulat acest drept) pe alt amplasament, anulându-se tacit actele de proprietate în baza cărora s-au înscris în CAP, regimul de carte funciară în Transilvania, să-şi reîntăbuleze terenurile, ceea ce a creat haos în sistemul de CF.

Prin aplicarea acestui articol întreaga legislaţie emisă ulterior este neconstituţională. Legea nr.18/1991 art. 33 şi 44, Legea nr. 169/1996, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 246/2005 art. 22 şi 29, Legea nr. 160/2010 s-au emis pentru deposedarea ilegală a populaţiei rurale de cca 4 milioane ha păduri, păşuni şi terenuri agricole, proprietăţi comune venite din negura timpului sau atribuite în baza Reformelor Agrare din 1890, 1908 de Regimul Austro-Ungar şi în baza Reformei Agrare din 1921 art. 17, 24, 32 pentru care Comunitáţile Locale deţin acte de proprietate şi atribuirea acestor terenuri Unitáţilor Administrativ-Teritoriale (UAT) sau puse la dispoziţia Comisiilor Locale (a clientelei politice) care le administreazá ca pe averea nimănui.

Terenurile rămase sunt puse la dispoziţia deposedaţilor de Regimul Comunist (tot lege neconstituţională), prin aceasta anulându-se tacit (premeditat) principalele prevederi ale acestor legi de împroprietărire, creându-se condiţii ca urmaşii foştilor proprietari (care şi-au primit plata pentru aceste terenuri de la împroprietăriţi) să le revendice de la UAT (Suncuiuş, Nadiş, Valea Mare) care nu-şi pot dovedi dreptul de proprietate întrucât UAT nedeţinând niciodată terenuri în proprietate, nu erau îndreptăţite la restituiri.

Legea nr. 400/2002 finalizată cu Decizia nr. 603/2008 a Curţii Constituţionale s-au emis pentru muşamalizarea abuzurilor prin care pădurile comunale foste grănicereşti (atribuite locuitorilor satelor conform Legii nr. XVIII/1890 de regimul Austro-Ungar) au fost atribuite ilegal UAT cu sprijinul politicienilor din zonă. În realizarea acestor infracţiuni grosolane Parlamentul României a constituit un grup infracţional cu Primaria Mărişel, Comisiile Locale Mărişel şi Judeţene Bistriţa, Judecătoria Vatra Dornei, Avocatul Poporului, Curtea Constituţională, Guvernul României, instituţii (formate din jurişti) care n-au sesizat (aşa au primit ordine de la Parlament) că excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 400/2002 invocată de Primăria Mărişel este formulată intenţionat greşit, fiind în contradicţie cu prevederile Legii nr.1/2000 şi a Legii nr. 400/2002 pe care o contestă. Solicitările legitime ale comunităţilor locale (a comunelor, comunelor politice, termeni utilizaţi alternativ cu acest înţeles de Legea pentru Reforma Agrară şi preluaţi de Legea nr. 1/2000 art. 26 alin. 1) pentru aceste terenuri au fost respinse de justiţie (instituţie remunerată în dispreţ față de cetăţenii României ca şi toate instituţiile aservite acesti politici antiromâneşti) chiar dacă şi-au dovedit (cu acte de proprietate, CF-uri, dovada plăţii acestor terenuri) fără echivoc dreptul de proprietate, în baza dispoziţiilor date de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (instituţie aflată în subordinea Primului Ministru).

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/23.04.2013 (Legea pajisţilor) este neconstituţională întrucât proprietarii actuali ai acestor terenuri (UAT) le deţin ilegal. Fărâmiţarea tarlalelor în parcele în baza Legilor Fondului Funciar (contrar recomandărilor specialiştilor din ţará sau străinătate), trecerea de la agricultura industrială la cea de subzistenţă, s-a fácut pentru facilitatea vânzării pámântului României la străini. Se estimeazá că în viitori ani peste 70% din suprafaţa României va fi vândută. Dacă în domeniul industrial nimic nu se mai poate redresa, toată industria fiind distrusă, în domeniul funciar, pentru intrarea în legalitate se impune anularea întregii legislaţii neconstituţionale şi emiterea unei noi legislaţii pe baze constituţionale.

Toate petiţiile Asociaţiei pentru respectarea Legii Fundamentale au fost tratate cu dispreţ. Este evidentă coordonarea în timp, indiferent de putere a acţiunilor antiromâneşti fără ca pe autorii acestor abuzuri să-i intereseze că discreditează şi compromit instituţiile de bază ale Statului Român.

3. Invrăjbirea populaţiei României şi dispersarea maselor compacte de Cetăţeni Români (a muncitorilor din marile intreprinderi, lichidarea Comunităţilor Locale prin deposedarea de proprietăţile care îi uneau) s-a realizat în baza acestei legislaţii (prin încălcarea articolului 1 alin. 4 din Constituţie) pentru a elimina orice formă organizatá care se putea opune acestei politici.

4. Înglobarea fără mandat în datorii a generaţiilor viitoare (care nu beneficiazá în nici un fel de aceşti bani), bani cu care îşi subvenţionează susţinerea acestei politici criminale. Ne mint că preţul plătit firmei Bechtel (de 4 ori mai mare ca în alte țări) se datorează lobby-ului făcut de această firmá pentru integrarea în NATO. Fals, această firmá cu reputaţie internaţională nu-şi permite aşa ceva, de aceea a şi plecat din România. Diferenţa de 75% şi-a însuşit-o clasa politică, aceast procent însuşindu-l de altfel din toţi banii împrumutaţi.

Pentru rambursarea datoriei externe Statul Român ar trebui să plátească cu clasa politicá, cu averile lor colosale cu tot, obţinute fraudulos.

5. Ignorarea voinţei Poporului Român exprimată la Referendum privind Parlamentul unicameral cu 300 membri (care conform art. 90 din Constituţie este lege) s-a făcut pentru răsplătirea susţinătorilor acestei politici antiromâneşti.

Prin deposedarea de bunurile materiale, vinderea pámânturilor şi bogăţiilor ţării la străini în baza legilor neconstituţionale, potenţialul economic al României şi veniturile tuturor categoriilor sociale (inclusiv ale pensionarilor) s-au diminuat cu cel puţin 50%, motiv pentru care vă solicităm analizarea afirmaţiilor noastre şi sancţionarea coordonatorilor acestor infracţiuni.

BAIA MARE

05.10.2013

Preşedinte

Cozmuţa Gheorghe

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.